Všeobecné obchodné podmienky
kurzov organizovaných ROYAL Sports Holding, s.r.o.

 

1. Základné informácie 

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky kurzov („VOP​“) sa vzťahujú na kurzy plávania pre deti, dospelých a rodičov s deťmi alebo ak je tak určené aj na iné podujatia plaveckého charakteru („kurz​“) organizované ROYAL Sports Holding, s.r.o. so sídlom Iľjušinova 6, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 47 523 522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 94267/B („ROYAL Sports Holding​“).

1.2. Cieľom kurzov je vytvorenie podmienok a zabezpečenie vedenia kurzu odborne spôsobilou osobou („inštruktor​“), aby si účastníci kurzu mohli osvojiť základy plaveckej techniky, prípadne (podľa okolností) rozvíjať a zdokonaľovať svoju plaveckú techniku. ROYAL Sports Holding negarantuje, že každý účastník kurzu po jeho absolvovaní dosiahne určitú výkonnostnú úroveň, ktorú by účastník mohol očakávať.

1.3. Zmluva medzi ROYAL Sports Holding a účastníkom kurzu vzniká okamihom, kedy sa účastník spôsobom podľa časti 2 týchto VOP záväzne prihlási na kurz. Od tohto okamihu sa ROYAL Sports Holding, za podmienok uvedených v týchto VOP, zaväzuje umožniť účastníkovi kurzu účasť na ním zvolenom kurze a zabezpečiť odborné vedenie kurzu a účastník sa zaväzuje zaplatiť ROYAL Sports Holding poplatok za kurz vo výške a spôsobom podľa časti 3 týchto VOP a postupovať podľa týchto VOP a pri vedení kurzu sa riadiť pokynmi ROYAL Sports Holding.

1.4. Pre účely týchto VOP sa pojmom „účastník​“ alebo „Vami​“ rozumie, podľa okolností, (i) účastník kurzu, ak ide o osobu plne spôsobilú na právne úkony, (ii) dieťa, ktoré sa účastní kurzu a a jeho zákonného zástupcu v ostatných prípadoch.

 

2. Prihlasovanie na plavecký kurz a úhrada za plavecký kurz

 

2.1. Aktuálna ponuka kurzov je dostupná www.royalclub.sk. Vo všeobecnosti sa kurzy rozdeľujú počas kalendárneho roku na:

2.1.1. zimný kurz v trvaní od septembra do decembra ( 4 mesiace)

2.1.2. jarný kurz v trvaní od januára do marca (3 mesiace)

2.1.3. letný kurz v trvaní od apríla do júna (3 mesiace)Cez školské prázdniny (týka sa kurzov pre deti) a sviatky (týka sa kurzov pre deti ako aj kurzov pre dospelých) sa výučba plaveckých kurzov nekoná

2.2. Záujemca o kurz si môže z ponuky kurzov vybrať ktorýkoľvek kurz. ROYAL Sports Holding vyzýva záujemcov o kurzy, aby výber kurzu prispôsobili svojim schopnostiam a skúsenostiam a predovšetkým, aby pri výbere kurzu dôkladne zvážili svoj zdravotný stav. Kurzy organizované ROYAL Sports Holding vyžadujú primeranú mieru fyzickej zdatnosti (podľa druhu zvoleného kurzu). Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali popis kurzu a informáciu, pre koho je daný kurz určený. Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník potvrdzuje, že mu je známy jeho zdravotný stav a tento považuje za vhodný pre účasť na zvolenom kurze a zároveň, že mu nie sú známeiné skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo mohli účastníka obmedzovať v účasti na kurze, či vykonávaní fyzickej činnosti vo vodnom prostredí.

2.3. Ak ROYAL Sports Holding, resp. inštruktor daného kurzu, zistí, že ste si zvolili kurz, ktorý nezodpovedá Vašim schopnostiam a danostiam alebo zdravotnému stavu, ROYAL SportsHolding si vyhradzuje právo preradiť Vás na iný, pre Vás vhodný, kurz alebo ak s preradením nebudete súhlasiť ukončiť Vašu účasť na danom kurze; storno podmienky podľa týchto VOP tým nie sú dotknuté.

2.4. Na nový kurz je možné prihlásiť sa cez online rezervačný systém: http://royal.reenio.sk. V rezervačnom systéme si môžete vybrať (a) typ kurzu, (b) prevádzku, na ktorej zvolený kurz prebieha, (c) čas kurzu ako aj (d) intenzitu kurzu.

2.5. Pri vyplnení prihlášky postupujte podľa pokynov v rezervačnom systéme. Pred odoslaním prihlášky na kurz sa oboznámte s týmito VOP a na znak Vášho súhlasu s nimi zaškrtnite príslušné políčko na to určené. Odoslaním sa Vaša prihláška stáva záväznou.

2.6. ROYAL Sports Holding môže umožniť prihlásenie aj na už prebiehajúci kurz, a to telefonicky alebo emailom na nasledovných kontaktných údajoch: + 421 948933 877, matulova@royalclub.sk. V takom prípade postupujte podľa pokynov ROYAL Sports Holding. Ak nebude určené alebo dohodnuté inak, v tomto prípade sa Vaša prihláška na kurz stáva záväznou okamihom, kedy (i) doručíte ROYAL Sports Holding písomnú (vrátane emailom zaslanú) prihlášku na vybraný kurz a prejavíte súhlas s týmito VOP alebo (ii) ROYAL Sports Holding Vám v nadväznosti na telefonickú rezerváciu na Vami určenú emailovú adresu zašle potvrdenie o prihlásení sa na Vami vybraný kurz spolu s odkazom na tieto VOP.

 

3. Poplatok za kurz. Storno podmienky.

 

3.1. Aktuálny cenník jednotlivých kurzov v ponuke ROYAL Sports Holding je dostupný na www.royalclub.sk. Poplatok za kurz zahŕňa vstup do bazéna a prislúchajúcich priestorov, odborné vedenie kurzu ako aj zapožičanie pomôcok určených na výučbu počas kurzov.

3.2. Okamihom odoslania záväznej prihlášky sa účastník zaväzuje zaplatiť ROYAL Sports Holding cenu ním zvoleného kurzu. Ak sa na kurz prihlasujete prostredníctvom rezervačného systému podľa bodu 2.4 týchto VOP, budete automaticky presmerovaný na platobnú bránu GoPay, prostredníctvom ktorej môžete uhradiť poplatok za Vami zvolený kurz. Ak sa prihlasujete iným spôsobom, ktorý je pre daný kurz možné využiť, po záväznom prihlásení Vám bude
vygenerovaná faktúra na úhradu poplatku za kurz s uvedením platobných údajov a čísla účtu, na ktoré je poplatok za kurz potrebné zaplatiť.

3.3. Až okamihom úhrady poplatku za kurz máte právo účasti na Vami zvolenom kurze. ROYAL Sports Holding má právo neumožniť účasť na kurze, resp. vyučovacej hodine kurzu, účastníkovi, ktorý riadne neuhradil pred začatím kurzu, resp. danej vyučovacej hodiny kurzu, poplatok za kurz.

3.4. Účastník kurzu môže odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa týchto VOP, ak mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na kurze alebo ak sa rozhodol ďalej kurz neabsolvovať. V takom prípade jeúčastník povinný písomne (vrátane e-mailom) oznámiť ROYAL Sports Holding ukončenie svojej účasti na kurze, pričom budú platiť nasledujúce storno podmienky:

3.4.1. ak účastník doručí ROYAL Sports Holding písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze po absolvovaní prvej alebo druhej vyučovacej hodiny kurzu, ROYAL Sports Holding vráti účastníkovi zaplatený poplatok za kurz znížený o 20%, a to prevodom na účet, ktorý účastník oznámim ROYAL Sports Holding v lehote 10 dní odo dňa, kedy účastník oznámil ukončenie svojej ďalšej účasti na kurze;

3.4.2. ak účastník doručí ROYAL Sports Holding písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze po absolvovaní tretej alebo štvrtej vyučovacej hodiny kurzu, ROYAL Sports Holding vráti účastníkovi zaplatený poplatok za kurz znížený o 50%, a to prevodom na účet, ktorý účastník oznámim ROYAL Sports Holding v lehote 10 dní odo dňa, kedy účastník oznámil ukončenie svojej ďalšej účasti na kurze; a

3.4.3. ak účastník doručí ROYAL Sports Holding písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze po absolvovaní piatej vyučovacej hodiny kurzu, ROYAL Sports Holding nie je povinná vrátiť účastníkovi žiadnu časť zaplateného poplatku za kurz.

3.5. Účastník má nárok na vrátenie poplatku za kurz alebo jeho alikvotnej časti aj vtedy, ak účastník nemohol absolvovať kurz alebo jeho časť z dôvodov, ktoré preukázateľne zavinil ROYAL Sports Holding. Účastník berie na vedomie, že sa môže stať, že vyučovacia hodina kurzu bude zrušená z dôvodu technickej odstávky bazéna, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne, alebo inej udalosti mimo kontrolu ROYAL Sports Holding.V takýchto prípadoch účastníkovi kurzu nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú vyučovaciu
hodinu kurzu. Ak to bude možné, ROYAL Sports Holding vyvinie úsilie, aby bolo možné takto zrušenú vyučovaciu hodinu nahradiť.

 

4. Náhradné vyučovacie hodiny a neúčasť na vyučovacej hodine

 

4.1. V prípade neúčasti na vyučovacej hodine je účastník povinný sa z konkrétnej vyučovacej hodiny odhlásiť na telefónnom čísle +421 948 933 877, resp. e-mailom na matulova@royalclub.sk, najneskôr deň pred plánovanou vyučovacou hodinou do 16:00.

 

5. Práva a povinnosti ROYAL Sports Holding a účastníka

 

5.1. ROYAL Sports Holding sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie kurzov prostredníctvom inštruktorov. ROYAL Sports Holding môže účastníkom počas kurzu zapožičať pomôcky potrebné alebo vhodné pre daný kurz, resp. vyučovaciu hodinu. Účastník zodpovedá za poškodenie alebo zničenie zapožičaných pomôcok, ak sa s ROYAL Sports Holding alebo konkrétnym inštruktorom nedohodne inak.

5.2. ROYAL Sports Holding nezodpovedá za plnoletých účastníkov kurzu a ani za priestory prevádzok, v ktorých sa kurzy uskutočňujú. Vo vzťahu k neplnoletým účastníkom kurzu, ROYAL Sports Holding, resp. ním poverený inštruktor, preberá zodpovednosť za účastníkov kurzu počas trvania vyučovacej hodiny, najviac však od okamihu prevzatia účastníka kurzu v mieste prevádzky kurzu na to určenom prevádzkovateľom (vstupná recepcia, hala a pod.) a do okamihu odovzdania účastníka kurzu na to isté miesto.

5.3. Účastníci kurzu sú povinní:

5.3.1. počas kurzu sa riadiť pokynmi a odporúčaniami inštruktora;

5.3.2. pri pohybe v prevádzke, v ktorej prebieha kurz, rešpektovať a postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa;

5.3.3. informovať ROYAL Sports Holding alebo inštruktora kurzu, ak niektorý z neplnoletých účastníkov kurzu vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo pomoc pri príprave na kurz (napr. usmernenie do šatne, uzamknutie skrinky a pod.);

5.3.4. rešpektovať vedenie kurzu inštruktorom a nezasahovať do vedenia alebo priebehu kurzu alebo konkrétnej vyučovacej hodiny.

5.4. ROYAL Sports Holding si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na vyučovacej hodine účastníkovi kurzu bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu, ak (i) stav účastníka podľa názoru inštruktora nie je vhodný pre účasť na kurze (zdravotný stav, dôvodné podozrenie z toho, že účastník je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a pod.), (ii) účastník počas vyučovacej hodiny alebo pred ňou svojím správaním ruší ostatných účastníkov kurzu alebo nerešpektuje pokyny a odporúčania inštruktora alebo (iii) z iných vážnych dôvodov.

 

6. Rôzne

 

6.1. Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník:

6.1.1. čestne vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnej prekážky, ktorá by bránila účasti na kurze alebo ohrozovala jeho zdravotný stav;

6.1.2. potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť s týmito VOP hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami vzťahujúcimi sa na vybraný kurz;

6.1.3. berie na vedomie, že v prípade nedodržania VOP môže byť z kurzu alebo z vyučovacej hodiny vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu;

6.1.4. súhlasí, že ROYAL Sports Holding môže vyhotoviť fotografie a videozáznamy z kurzov pre vyučovacie účely a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre účastníka, a

6.1.5. vyslovuje súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.2. Účastník kurzu berie na vedomie, že súvislosti so svojou činnosťou ROYAL Sports Holding spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov ROYAL Sports Holding upravuje dokument
Pravidlá ochrany osobných údajov („Pravidlá ochrany osobných údajov​“), ktorý je dostupný TU​. Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii užívateľ udeľuje ROYAL Sports Holding súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.

6.3. Všetky informácie sú kedykoľvek dostupné na webovej adrese klubu http://www.royalclub.sk/.

6.4. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle + 421 948 933 877 alebo e-mailom na matulova@royalclub.sk.

6.5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2018 a vzťahujú sa na všetky kurzy, na ktoré bola podaná záväzná prihláška po 1. auguste 2018 alebo ktoré začínajú po 1. auguste 2018.

6.6. ROYAL Sports Holding je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VOP alebo ich jednotlivé ustanovenia. V takom prípade sa ROYAL Sports Holding zaväzuje zverejniť zmenené znenie VOP na internetovej stránke ROYAL Sports Holding. Nové znenie VOP nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia, ak v nich nebude určený iný dátum účinnosti.

ROYAL swimming club team